I/ CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH
II/ CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN HỢP ĐỒNG VAY
III/ CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN THANH TOÁN
IV/ CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN BẢO HIỂM TÍN DỤNG
V/ CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN GÓI BẢO VỆ TOÀN DIỆN CHO ĐIỆN THOẠI
VI/ CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE GỐC
VII/ HỖ TRỢ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN (dành cho Hợp đồng bị chấm dứt trước hạn)
VIII/ CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN CÁCH THỨC XỬ LÝ KHOẢN TIỀN ĐÃ THANH TOÁN
IX/ CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN DỮ LIỆU CÁ NHÂN
X/ Chữ ký số FPT-CA (Digital Signature)